Past NextFellows

  1. Mr. Chen Ci (2015)
  2. Alma Anta
  3. 893871790@qq.com
  4. http://m.weibo.cn/u/1610521683?from=1050095010&wm=9015_0070&sourceType=weixin&uid=1610521683
  1. Mr. Dong Jian (2015)
  2. Tianjin Green Collar
  3. DJ@fgylc.org
  4. http://m.weibo.cn/users/1731350992/weixin
  1. Ms. Du Na (2015)
  2. Xintu Yongnianlou
  3. nadu@xintu.org
  4. http://blog.sina.com.cn/u/1879566693
  1. Ms. Jiang Fei (2015)
  2. Lizhou Poverty Alleviation Development Service Center
  3. csscmay@gmail.com
  4. We Chat Official Account: may13889135511
  1. Mr. Sun Hongwei (2015)
  2. Driving Force Public Service Development Center
  3. tuidongli@aliyun.com
  4. www.spinachina.com